czwartek, 22 marca 2018

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej


Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom zarówno odzieży jak i obuwia roboczego, jak również musi on dopilnować, aby były one zawsze czyste i gotowe do użytkowania przez pracowników. Często jednak można spotkać się z sytuacją, że to właśnie pracownicy sami dbają zarówno o swoją odzież, jak i obuwie do pracy. Obarczając jednak pracownika tym obowiązkiem, pracodawca jest zobowiązany wypłacać mu odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Odzież i obuwie robocze

Szkolenie BHP wskazuje, iż jednym ze środków zabezpieczających pracownika są zarówno obuwie, jak i odzież robocza. Takie specjalistyczne ubrania muszą być udostępniane przez pracodawcę w dwóch wypadkach:

  • kiedy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu podczas pracy
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP podpowiada, że oddana do użytkowania pracownikom odzież i obuwie robocze stanowi własność pracodawcy. Ponadto ocena ryzyka zawodowego o którym przeczytasz TUTAJ  mówi wyraźnie, iż pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracownika podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Dlatego właśnie pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Pranie i konserwacja oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pracodawca musi nie tylko zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ochrony i zadbać o ich właściwości ochronne, ale również powinien on zapewnić ich pranie, czyszczenie, odkażania i odpylanie w razie potrzeby. Jeśli jednak pracodawca nie może zapewnić pracownikowi prania odzieży, wówczas może on przenieść ten obowiązek na pracownika, jednak musi mu regularnie wypłacać określony ekwiwalent pieniężny. Szkolenie BHP nie wskazuje jednak konkretnej kwoty a mówi jedynie, że wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie kosztów poniesionych przez pracownika. Jednak ten nie musi przedkładać pracodawcy żadnych rachunków ani faktur. Ekwiwalent jest zwolniony z podatku dochodowego i składek. Można go również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

piątek, 9 lutego 2018

Odszkodowanie za śmierć pracownika

odszkodowanie za śmierć w pracy
Przesłanką do nabycia jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny jest śmierć pracownika wskutek wypadku przy pracy.

Komu dokładnie przysługuje odszkodowanie za śmierć

Takie odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny pracownika, który wskutek wypadku w pracy poniósł śmierć. Oczywiście ocena ryzyka zawodowego danego stanowiska, na którym pracowała ta osoba powinna zawierać obszerny akapit wyliczające wszystkie zagrożenia, jakie występują na danym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego powinna również zawierać wszystkie elementy związane z odpowiednią ochroną pracownika na jego stanowisku pracy, jak również informacje, w jaki sposób wszystkie czynności mają być wykonywane, aby uniknąć wypadków w pracy.

Wysokość jednorazowego świadczenia

Ocena ryzyka zawodowego jest elementem, który powinien podlegać systematycznej kontroli zarówno ze strony pracodawcy, jak i inspektora BHP. Niezależnie jednak od tego, co tak naprawdę zawiera ocena ryzyka zawodowego, rodzina zmarłego musi otrzymać jednorazowe odszkodowanie, które może zostać wypłacone w różnej wysokości:
  • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko
  • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, kiedy uprawniony jest inny członek rodziny.

Warto również wiedzieć, że takie jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika zostaje pomniejszone o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu pracownikowi.

Aby nie dochodziło do niebezpiecznych i bardzo groźnych sytuacji w pracy, które w niektórych przypadkach mogą zakończyć się śmiercią pracownika warto opracować odpowiednie szkolenie BHP  oraz dokumenty szacujące ryzyko wypadku, jak również wskazujące wprost, jakich czynności należy dokonać lub czego należy unikać, aby takie wypadki się nie zdarzały. Ocena ryzyka zawodowego to podstawowy dokument, który koniecznie powinien być sporządzany na praktycznie każdym stanowisku pracy - zarówno tej w fabryce lub w innym zakładzie produkcyjnym, jak również w korporacji czy kancelarii.