czwartek, 22 marca 2018

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej


Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom zarówno odzieży jak i obuwia roboczego, jak również musi on dopilnować, aby były one zawsze czyste i gotowe do użytkowania przez pracowników. Często jednak można spotkać się z sytuacją, że to właśnie pracownicy sami dbają zarówno o swoją odzież, jak i obuwie do pracy. Obarczając jednak pracownika tym obowiązkiem, pracodawca jest zobowiązany wypłacać mu odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Odzież i obuwie robocze

Szkolenie BHP wskazuje, iż jednym ze środków zabezpieczających pracownika są zarówno obuwie, jak i odzież robocza. Takie specjalistyczne ubrania muszą być udostępniane przez pracodawcę w dwóch wypadkach:

 • kiedy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu podczas pracy
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP podpowiada, że oddana do użytkowania pracownikom odzież i obuwie robocze stanowi własność pracodawcy. Ponadto ocena ryzyka zawodowego o którym przeczytasz TUTAJ  mówi wyraźnie, iż pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracownika podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Dlatego właśnie pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Pranie i konserwacja oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pracodawca musi nie tylko zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ochrony i zadbać o ich właściwości ochronne, ale również powinien on zapewnić ich pranie, czyszczenie, odkażania i odpylanie w razie potrzeby. Jeśli jednak pracodawca nie może zapewnić pracownikowi prania odzieży, wówczas może on przenieść ten obowiązek na pracownika, jednak musi mu regularnie wypłacać określony ekwiwalent pieniężny. Szkolenie BHP nie wskazuje jednak konkretnej kwoty a mówi jedynie, że wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie kosztów poniesionych przez pracownika. Jednak ten nie musi przedkładać pracodawcy żadnych rachunków ani faktur. Ekwiwalent jest zwolniony z podatku dochodowego i składek. Można go również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

piątek, 9 lutego 2018

Odszkodowanie za śmierć pracownika

odszkodowanie za śmierć w pracy
Przesłanką do nabycia jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny jest śmierć pracownika wskutek wypadku przy pracy.

Komu dokładnie przysługuje odszkodowanie za śmierć

Takie odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny pracownika, który wskutek wypadku w pracy poniósł śmierć. Oczywiście ocena ryzyka zawodowego danego stanowiska, na którym pracowała ta osoba powinna zawierać obszerny akapit wyliczające wszystkie zagrożenia, jakie występują na danym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego powinna również zawierać wszystkie elementy związane z odpowiednią ochroną pracownika na jego stanowisku pracy, jak również informacje, w jaki sposób wszystkie czynności mają być wykonywane, aby uniknąć wypadków w pracy.

Wysokość jednorazowego świadczenia

Ocena ryzyka zawodowego jest elementem, który powinien podlegać systematycznej kontroli zarówno ze strony pracodawcy, jak i inspektora BHP. Niezależnie jednak od tego, co tak naprawdę zawiera ocena ryzyka zawodowego, rodzina zmarłego musi otrzymać jednorazowe odszkodowanie, które może zostać wypłacone w różnej wysokości:
 • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko
 • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, kiedy uprawniony jest inny członek rodziny.

Warto również wiedzieć, że takie jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika zostaje pomniejszone o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu pracownikowi.

Aby nie dochodziło do niebezpiecznych i bardzo groźnych sytuacji w pracy, które w niektórych przypadkach mogą zakończyć się śmiercią pracownika warto opracować odpowiednie szkolenie BHP  oraz dokumenty szacujące ryzyko wypadku, jak również wskazujące wprost, jakich czynności należy dokonać lub czego należy unikać, aby takie wypadki się nie zdarzały. Ocena ryzyka zawodowego to podstawowy dokument, który koniecznie powinien być sporządzany na praktycznie każdym stanowisku pracy - zarówno tej w fabryce lub w innym zakładzie produkcyjnym, jak również w korporacji czy kancelarii.

poniedziałek, 25 września 2017

Ocena ryzyka zawodowego: informatyk

informatyk

Prawo wymaga od pracodawcy, by przed zatrudnieniem pracownika, dokonał oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska. 


Badanie ma na celu wytypowanie najważniejszych zagrożeń i wprowadzenie procedur, które pomogą je wyeliminować lub zminimalizować. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na osobę zatrudnioną jako informatyk? 

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest przez uprawnionego specjalistę od BHP. Ten posiada wiedzę i narzędzia, które pozwalają mu oszacować skalę zagrożenia dla danego rodzaju pracy – nie tylko fizycznej, ale także intelektualnej, wykonywanej przy komputerze. Konsultacja ze specjalistą BHP konieczna jest przy zatrudnianiu nowego pracownika oraz tworzeniu nowego stanowiska pracy. Prawo wymaga, by za każdym razem w takim przypadku dokonana została ocena ryzyka zawodowego.

Co grozi informatykowi? 

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska informatyk bierze pod uwagę różne czynniki. Informatyk jest przede wszystkim narażony na problemy natury psychicznej: wyczerpanie, frustrację, nerwicę, depresję. Drugie największe zagrożenie to dysfunkcja układu kostnego, zwłaszcza nadgarstka, związana z długo trwałą pracą przy komputerze. Oprócz tego osobie na tym stanowisku grozi przeciążenie narządu wzroku, potłuczenia, a w najgorszym razie porażenie prądem.

Obowiązkowe szkolenie BHP 

W przypadku informatyków obowiązkowe są szkolenia BHP. Te mają uczulić pracownika na związane z jego pracą zagrożenia i dostarczyć mu wiedzy na temat ich unikania oraz radzenia sobie w kryzysowej sytuacji. Obowiązek zorganizowania szkolenia spoczywa na pracodawcy.

środa, 30 sierpnia 2017

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy


Podjęcie się jakiejkolwiek pracy wiąże się z ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego jasno definiuje, czy i w jaki sposób dana praca jest niebezpieczna dla pracownika.

 Jednak oprócz samej wiedzy na temat ryzyka zawodowego, pracownik powinien wiedzieć wszystko na temat pierwszej pomocy, czyli nomen omen - najbardziej zaniedbywanego elementu wszystkich szkoleń BHP.

Szkolenie wstępne


Wstępne szkolenie BHP powinno obejmować przede wszystkim szkolenie obejmujące wszystkie czynniki, z którymi spotkamy się na danym stanowisku pracy a także - szkolenia BHP z pierwszej pomocy. Na tym etapie powinno ono mieć charakter najbardziej obszerny. Zwłaszcza, że pracownicy którzy korzystają z tego szkolenia dopiero co "wchodzą" do danego przedsiębiorstwa i nie muszą znać wszystkich zagrożeń, jakie spotkają ich w danej firmie.

Szkolenia BHP z pierwszej pomocy powinny obejmować czynniki z jakimi możemy mieć do czynienia na konkretnym stanowisku pracy. Jeśli więc jest to biuro, będziemy w głównej mierze analizowali niebezpieczeństwo związane z wpływem prądu na ciało człowieka i sposobach ratowania osób będących ofiarami porażenia prądem.


Szkolenia okresowe


Szkolenia BHP z pierwszej pomocy powinny również mieć miejsce w ramach szkoleń okresowych. Polskie prawo pracy wymaga, by były one realizowane co najmniej raz na dwa lata. W ramach tych zajęć obowiązkowo należy skupić się na analizie ewentualnych wypadków jakie miały miejsce w ostatnim czasie i wyciąganiu na ich podstawie ewentualnych wniosków.

Obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń z zakresu BHP również raz w tygodniu. W ramach tych krótkich, kilkunastominutowych szkoleń, również warto się zapoznać z tak zwaną "pierwszą pomocą". Co więcej, w związku z tym, że zajęcia te odbywają się najczęściej w firmie, o wiele łatwiej można zaaranżować na przykład zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy. W ramach cotygodniowych szkoleń powinno się również odbywać szkolenie p.poż. Zwłaszcza, jeśli w siedzibie firmy znajduje się dużo materiałów o charakterze łatwopalnym i wybuchowym.

piątek, 21 lipca 2017

Ocena ryzyka zawodowego - kucharz

Ocena ryzyka zawodowego - kucharz

Na swoim stanowisku pracy kucharz obraca się wokół kilku pomieszczeń, które są kluczowe dla przygotowywania i przechowywania potraw. Są nimi oczywiście kuchnia, chłodnia i magazyn. 

Przebywanie w każdym z nich wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem dla jego zdrowia i życia. Aby jak najbardziej ograniczyć owe ryzyko każdy kucharz powinien, jeszcze zanim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków służbowych, przystąpić do szkolenia BHP.

Ocena ryzyka zawodowego


Poparzenia

Jednym z podstawowych i najczęściej spotykanych zagrożeń w pracy kucharz są oczywiście poparzenia. Poparzenie termiczne może nastąpić w skutek kontaktu z gorącymi przedmiotami, których w kuchni jest bardzo wiele (naczynia, garnki, patelnie, palniki itp.). Aby uniknąć przykrych konsekwencji w postaci poparzeń, a nawet permanentnego oszpecenia, czy kalectwa, niezbędne jest przestrzeganie instrukcji zachowań - jak należy zachowywać się przy pracy z gorącymi elementami kuchennymi - a także skupienie i wzmożona uwaga. Bardzo zalecane jest również w tym przypadku szkolenie BHP.


Skaleczenia

Kolejnym zagrożeniem w pracy kucharza są skaleczenia. Powstają one w skutek użytkowania ostrych narzędzi takich, jak tasaki, noże, młynki, elektryczne narzędzia do krojenia i inne, które w pracy kucharza są niezbędne. Najczęściej spotykanymi obrażeniami powstałymi na skutek nieprawidłowego używania ostrych narzędzi to urazy rąk. Aby ich uniknąć należy ostrożnie obchodzić się z narzędzi ostrymi, a także dbać o ich dobry stan (regularnie ostrzyć).

poniedziałek, 22 maja 2017

Ryzyko zawodowe a polskie prawo pracy

Prawo pracy

Żadne stanowisko pracy, nie jest obarczone brakiem jakiegokolwiek ryzyka zawodowego. 


Dlatego ocena ryzyka zawodowego jest procesem obowiązkowym. Ograniczanie ryzyka zawodowego jest obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wynikające z tego tytułu obowiązki pracodawcy będą dotyczyły przede wszystkim organizację miejsca pracy i minimalizację zagrożeń. Z kolei obowiązki pracownika, będą dotyczyły przede wszystkim regulaminowego i bezpiecznego wykonywania danej pracy.

Ryzyko zawodowe a pracodawca

Rolą pracodawcy w kontekście ryzyka zawodowego są następujące czynności;
 1.  Informowanie pracowników o ryzyku - informacje te najczęściej są przedstawiane pracownikom w formie dedykowanych formularzy do podpisu. Swoim podpisem pracownik zaświadcza, że z danym tematem się zapoznał.
 2. Stosowanie środków zabezpieczających pracowników przed chorobami tożsamymi z danym stanowiskiem pracy.
 3. Minimalizowanie ryzyka zawodowego, poprzez wdrażanie udoskonalonych przepisów, inwestowaniu w urządzenia zabezpieczające itd.
 4. Organizowanie miejsca pracy w sposób jak najbardziej bezpieczny dla pracownika.
 5. Organizowanie szkoleń z zakresu BHP (mamy tu na myśli również szkolenie p.poż a także szkolenia BHP z pierwszej pomocy).

Ocena ryzyka zawodowego

Kluczem do dokładnego przeanalizowania zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, jest ocena ryzyka zawodowego. Opiera się na ona na ocenie, czy dane stanowisko pracy jest niebezpieczne dla pracownika a jeśli tak - to w jakim stopniu. Ryzyko zawodowe na danym stanowisku może być małe, średnie lub wysokie. W przypadku ryzyka wysokiego, prace na danym stanowisku nie mogą być wykonywane.

Dokumentacja ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego powinna być w dokładny sposób udokumentowana. Dane zawarte w dokumencie powinny zawierać przede wszystkim:

 • charakterystykę danego stanowiska
 • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń na danym stanowisku
 • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie
 • informacje o kryteriach akceptacji oraz poziomu ryzyka.

czwartek, 4 maja 2017

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

Rolnictwo jest gałęzią gospodarki, w której corocznie odnotowuje się największą liczbę wypadków.


 Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego i rzetelne szkolenia BHP są w przypadku rolników nie tylko obowiązkiem narzucanym przez prawo, ale przede wszystkim szansą na zredukowanie zagrożenia i szansą na uniknięcie przykrych konsekwencji zdrowotnych. Jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują w tym sektorze?


Zagrożenia istniejące w pracy rolnika


Podczas oceny ryzyka zawodowego specjalista od BHP wytyczy najważniejsze niebezpieczeństwa dotyczące pracy na roli. Jak się okazuje, rolnicy narażeni są przede wszystkim na kontakt z bakteriami, grzybami, toksynami i alergenami, a więc czynnikami natury biologicznej. Drugie w kolejności są uszkodzenia mechaniczne powstające w pracy z maszynami, a także porażenie prądem elektrycznym. Istnieje także spore ryzyko upadku z wysokości oraz narażenie na niekorzystne warunki termiczne.


Szkolenie BHP – sposób na redukcję zagrożenia


METRO - Szkolenia BHP i PPOŻ

Rolnik jest szczególnie narażony na wypadek w pracy, ponieważ wykonuje szereg czynności z różnego zakresu: obsługuje maszyny, wykonuje prace-remontowo-budowlane, ma kontakt ze zwierzętami. Żeby w takich warunkach nie narażać się na niebezpieczeństwo, rolnik powinien przejść specjalistyczne szkolenie BHP, w trakcie którego dowie się jak unikać zagrożeń podczas pracy na roli. Szkolenie BHP jest dla rolników obowiązkowe – narzuca je prawodawca zobowiązując do regularnego odświeżania wiedzy z zakresu obsługi maszyn i pierwszej pomocy.